Sign in

Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ “ХЮМАН ТУ ХЮМАН” ЕООД,  ПРИ ПОДБОР НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно обстоятелствата, свързани със защитата на лични данни в процеса на подбор, като се прилага по отношение на (1) нашите кандидати за работа и адресатите на нашите кариерни услуги и (2) потребителите електронната ни страница. Уведомлението за поверителност не се прилага по отношение на нашите служители.

КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на лични данни е “Хюман ту Хюман” ЕООД с ЕИК: 205873081 („Агенция за подбор на персонал“), със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. Витоша 92, (,,Дружеството“), с данни за контакт office@dwp.bg или телефонен номер +359 892 266 206, с лиценз за наемане на персонал No 2925/28.22.2019.

ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството обработва следните категории лични данни на кандидати, които участват в процедура по подбор на работници и служители, чрез “Хюман ту Хюман” ЕООД, а именно: Имена, ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане, гражданство, образование, квалификации, кариерно развитие и професионален опит, потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашите сайтове, данни от положени тестове, данни за правоспособност за управление на МПС, адрес, телефон и др., необходими за покриване на изискванията за заеманата позиция или за осъществяване на подбора.

Описаните данни могат да бъдат събрани чрез различни канали –лично в офисите, чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици.

При посещение в офисите ни, можем да съберем и обработим и лични данни на посетители.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Основанието за обработка на личните данни при участие в процедура по подбор и описани в предходната точка, е алтернативно (в зависимост от позициите, за които се кандидатства, срокът на съхранение и т.н.):

– легитимен интерес на Дружеството съгласно чл.6 параграф 1 буква е) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.

– Съгласие съгласно чл. 6 параграф 1 буква а) от Общия регламент относно защита на данни – Регламент 2016/679.

Можем да обработваме и данните при изпълнение на наше нормативно задължение, когато действаме в изпълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др. свързани нормативни актове, при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и при предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните, въз основа на наш законен интерес е налице, когато извършваме видеонаблюдение в нашите административни обекти.

При необходимост можем да потърсим Вашето съгласие за целите на директен маркетинг.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:

– за намиране на подходящи кандидати за работа на клиенти на Дружеството;

– посредничество при търсене на работа;

– предоставяне на допълнителни услуги, като например обучение, кариерно консултиране и услуги за промяна на професионалната ориентация.

Описаните цели за обработка са изцяло свързани с основния предмет на дейност на дружеството – подбор, консултиране, анализ и кариерно подпомагане. Също така целите съответстват на нормативните изисквания, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по определен ред в законоуставените срокове, а ако няма такива, то в сроковете определени в нашата Политика за ограничение на съхранението.

Част от сроковете са:

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, когато лицето е кандидатствало за конкретна позиция, освен ако субектът не е дал съгласие за обработване и за други бъдещи позиции, когато срокът на съхранение на данните е до изричното оттегляне на даденото от субекта съгласие.

В случай, че субектът на данни кандидатства за работа през онлайн платформа, различна от тази на нашия сайт, то следва да има предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.

За данните на кандидатите сключили договор за подбор, съгласно чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа – 5 години.

Съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни – 10 години;

За данни от видеонаблюдение – 30 дни от записа.

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ                                                       

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции, във връзка с извършвания подбор.

“Хюман ту Хюман” ЕООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

  • Куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, компании за събиране на вземания и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от “Хюман ту Хюман” ЕООД, хостинг компании и търговски агенти и др.
  • Също така може да споделяме Вашите лични данни, ако сте кандидат за работа, с клиенти, които могат да имат налични оферти за работа или интерес от наемане на нашите кандидати за работа или по чието възлагане извършваме дадена процедура по подбор.
  • Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, Агенция по заетостта, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

ВАШИТЕ ПРАВА

На участниците в процедурата за подбор, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

  • при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни, вкл. ако е възможно копие;
  • има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
  • има право да направи възражение срещу обработването, както и да подаде жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;
  • има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие;
  • както и има право да упражни своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: data.p@dwp.bg или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. При дадено съгласие за обработване на данни, можете да оттеглите същото, като изпратите имейл до data.p@dwp.bg .Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права, както и е възможно да поискаме допълнителна информация с цел идентификация и/или изясняване на искането.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост и ще се таксуват (единствено покриване на разходи за обработка), ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

Повече информация по отношение на Вашите лични данни, може да откриете на интернет страницата ни или с изпращане на запитване до data.p@dwp.bg

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 1.Ноември.2019.г.